För investerare

Nyttiga länkar för dig som investerare:

Spotlight

Kontakta oss


Storägaren Caution Ax BidCo AB aviserade den 30 november 2022 att man kontrollerar 90,9 procent av kapitalet och rösterna i Axkid AB. Det framgick även ur pressmeddelandet att Caution Ax BidCo AB hade för avsikt att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Axkid AB. Den 30 januari 2023 påkallar Caution Ax Bidco AB tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen och Axkid AB ansöker därmed om avnotering. Den 3 februari 2023 meddelar Spotlight att de beslutat att avnotera Axkid AB, med en sista dag för handel i Bolagets aktier den 17 februari 2023.

De som äger aktier som är föremål för tvångsinlösen kommer att kompenseras med ett inlösenbelopp för varje aktie. Detta värde fastställs inom ramen för tvångsinlösensförfarandet och kommer således att meddelas först när skiljenämnden slutligt fastställt beloppet, sannolikt under 2024. Ränta på inlösenbeloppet löper enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den 30 januari 2023 till och med den dag skiljedomen vinner laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter till dess att betalning sker.

Vid frågor gällande processen, kontakta Lars Millberg (lars@milberg.se)
Vid frågor gällande inlösen av aktier tidigare, kontakta Jacob Winberg (jacob.winberg@seb.se)


Pressmeddelande – 16 juni 2023


Pressmeddelande – 24 maj 2023


Pressmeddelande – 30 november 2022


Pressmeddelande – 22 april 2022


Pressmeddelande – 25 januari 2022


Pressmeddelande – 14 december 2021


Pressmeddelande – 28 juni 2021


Pressmeddelande – 27 april 2021


Pressmeddelande – 16 april 2021


Pressmeddelande – 24 februari 2021

Caution AX Bidco AB offentliggör slutligt utfall i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Axkid AB (publ)

Den 14 december 2020 offentliggjorde SEB Private Equity[1], Tony Qvist[2], Thomas Bräutigam[3], Daniel Johansson[4], Erik Emanuelsson[5], Peter Schön[6] och Daniel Lundgren[7], genom Caution Ax Bidco AB (”Budgivaren”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid AB (publ) (”Axkid”), om förvärv av samtliga utestående aktier i Axkid (”Erbjudandet”). Den 25 januari 2021 offentliggjordes att Budgivaren hade beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet från 14,50 kronor till 18,00 kronor kontant per aktie och att acceptperioden skulle förlängas till och med den 9 februari 2021. Den 11 februari 2021 förklarade Budgivaren Erbjudandet ovillkorat och att Erbjudandet skulle fullföljas samt att acceptperioden för Erbjudandet skulle förlängas ytterligare till och med den 22 februari 2021.

Vid utgången av den förlängda och slutliga acceptperioden den 22 februari 2021 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare med ett sammanlagt innehav av 5 438 328 aktier, motsvarande cirka 56,07 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Axkid.[8] Därutöver har Budgivaren, inför offentliggörandet av Erbjudandet, ingått avtal med Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren (’’Management’’) om att förvärva Managements samtliga 2 459 019 aktier i Axkid i utbyte mot aktier i ett moderbolag till Budgivaren i samband med att Erbjudandet fullföljs. Samtliga aktier som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den slutliga acceptperioden, tillsammans med de aktier som förvärvas av Budgivaren från Management, uppgår till totalt 7 897 347 aktier och motsvarar cirka 81,4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Axkid.

Utbetalning av vederlag för de aktier som har lämnats in i Erbjudandet under den slutliga acceptperioden förväntas påbörjas omkring den 1 mars 2021.

Utöver ovanstående varken äger eller kontrollerar Budgivaren för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Axkid som ger en finansiell exponering mot aktier i Axkid.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på Budgivarens webbplats (www.cautionbidco.se).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Ramström, Investment Director och ansvarig xför nordiska investeringar på SEB Private Equity samt ordförande för Budgivaren
Tel: 070-368 84 14, mail: magnus.ramstrom@seb.se

___________________________

Caution Ax Bidco AB offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2021, kl. 08.00 (CET).

 

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som ett resultat av dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och Internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till personer som är från, befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.  Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet. I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “skall”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Budgivarens avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet för Axkid, för de aktieägare i Axkid som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Axkids framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Budgivaren har gjort efter bästa förmåga men som Budgivaren inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Budgivaren. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

[1] Som exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF och som förvaltare av bland annat de alternativa investeringsfonderna SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II SEK och SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II EUR.

[2] Grundare och tidigare styrelseledamot i Axkid.

[3] Styrelseordförande i Axkid.

[4] Styrelseledamot och VD i Axkid.

[5] Styrelseledamot i Axkid.

[6] Styrelseledamot i Axkid.

[7] Ledande befattningshavare i Axkid.

[8] Antalet utestående aktier i Axkid uppgår till 9 700 000 aktier.


Pressmeddelande  11 februari 2021

CAUTION AX BIDCO AB FULLFÖLJER DET OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I AXKID AB (PUBL) OCH FÖRLÄNGER ACCEPTPERIODEN

Den 14 december 2020 offentliggjorde SEB Private Equity[1], Tony Qvist[2], Thomas Bräutigam[3], Daniel Johansson[4], Erik Emanuelsson[5], Peter Schön[6] och Daniel Lundgren[7], genom Caution Ax Bidco AB (”Budgivaren”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid AB (publ) (”Axkid”), om förvärv av samtliga utestående aktier i Axkid (”Erbjudandet”). Den 25 januari 2021 offentliggjordes att Budgivaren hade beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet från 14,50 kronor till 18,00 kronor kontant per aktie samt att förlänga acceptperioden.

Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 9 februari 2021 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 5 405 044 aktier, motsvarande cirka 55,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Axkid.[8] Därutöver har Budgivaren, inför offentliggörandet av Erbjudandet, ingått avtal med Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren (’’Management’’) om att förvärva Managements samtliga 2 459 019 aktier i Axkid i utbyte mot aktier i ett moderbolag till Budgivaren i samband med att Erbjudandet fullföljs. De aktier som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden, tillsammans med de aktier som förvärvas från Management, uppgår till totalt 7 864 063 aktier och motsvarar cirka 81,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Axkid.

Fullföljandet av Erbjudandet har varit villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Axkid efter full utspädning. Budgivaren har beslutat att frånfalla detta villkor och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har därmed uppfyllts eller frånfallits. Budgivaren förklarar därför Erbjudandet ovillkorat i alla hänseenden och Budgivaren kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de återstående aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet har Budgivaren beslutat att förlänga acceptperioden för Erbjudandet till och med den 22 februari 2021, kl. 17.00 (CET).

Utbetalning av vederlag för de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under de initiala acceptperioderna (fram till och med den 9 februari 2021) förväntas påbörjas omkring den 16 februari 2021. För de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den ytterligare förlängda acceptperioden förväntas utbetalning av vederlag att kunna ske omkring den 1 mars 2021. Budgivaren planerar för närvarande ingen ytterligare förlängning av acceptperioden, men förbehåller sig rätten att göra det, liksom rätten att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Eftersom Erbjudandet är förklarat ovillkorat har de aktieägare som accepterat Erbjudandet, eller som kommer att acceptera Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, inte rätt att återkalla sina accepter.

Utöver ovanstående varken äger eller kontrollerar Budgivaren för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Axkid som ger en finansiell exponering mot aktier i Axkid. Budgivaren kan komma att förvärva aktier i Axkid under den förlängda acceptperioden, dock ej till ett pris överstigande priset i Erbjudandet om 18,00 kronor per aktie.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på Budgivarens webbplats (www.cautionbidco.se).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Ramström, Investment Director och ansvarig för nordiska investeringar på SEB Private Equity samt ordförande för Budgivaren
Tel: 070-368 84 14, mail: magnus.ramstrom@seb.se

___________________________

Caution Ax Bidco AB offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2021, kl. 08.00 (CET).

 

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som ett resultat av dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och Internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till personer som är från, befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.  Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet. I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “skall”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Budgivarens avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet för Axkid, för de aktieägare i Axkid som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Axkids framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Budgivaren har gjort efter bästa förmåga men som Budgivaren inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Budgivaren. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

[1] Som exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF och som förvaltare av bland annat de alternativa investeringsfonderna SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II SEK och SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II EUR.

[2] Grundare och tidigare styrelseledamot i Axkid.

[3] Styrelseordförande i Axkid.

[4] Styrelseledamot och VD i Axkid.

[5] Styrelseledamot i Axkid.

[6] Styrelseledamot i Axkid.

[7] Ledande befattningshavare i Axkid.

[8] Antalet utestående aktier i Axkid uppgår till 9 700 000 aktier.


Pressmeddelande 25 JANUARI 2021

GOLDCUP 26807 AB (UNDER NAMNÄNDRING TILL CAUTION AX BIDCO AB) HÖJER VEDERLAGET I DET KONTANTA OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I AXKID AB (PUBL) OCH FÖRLÄNGER ACCEPTPERIODEN

Den 14 december 2020 offentliggjorde SEB Private Equity[1], Tony Qvist[2], Thomas Bräutigam[3], Daniel Johansson[4], Erik Emanuelsson[5], Peter Schön[6] och Daniel Lundgren[7], genom Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB) (”Budgivaren”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid AB (publ) (”Axkid”), om förvärv av samtliga utestående aktier i Axkid (”Erbjudandet”). Budgivaren har nu beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet från 14,50 kronor till 18,00 kronor kontant per aktie (det ”Höjda Erbjudandet”), samt förlänger acceptperioden ytterligare fram till och med den 9 februari 2021 kl. 17.00 (CET). Budgivaren förklarar att ingen ytterligare höjning kommer att ske och att vederlaget i det Höjda Erbjudandet om 18,00 kronor per aktie i Axkid därmed är slutgiltigt.

Sammanfattning

  • Budgivaren höjer vederlaget i Erbjudandet från 14,50 kronor till 18,00 kronor kontant per aktie.
  • Det totala värdet av det Höjda Erbjudandet, beräknat på samtliga utestående aktier i Axkid, uppgår till 175 miljoner kronor.[8]
 • Det Höjda Erbjudandet motsvarar en premie om:
  • 61,4 procent jämfört med sista betalkurs för Axkids aktie på Spotlight Stock Market om 11,15 kronor den 11 december 2020, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
  • 72,1 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 10,46 kronor, under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, samt
  •  58,3 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 11,37 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.
  • Budgivaren kommer inte att höja vederlaget om 18,00 kronor i det Höjda Erbjudandet. Genom detta uttalande kan Budgivaren, i enlighet med Takeover-reglerna, inte höja vederlaget ytterligare, varför vederlaget i det Höjda Erbjudandet om 18,00 kronor per aktie i Axkid därmed är slutgiltigt.
  • Budgivaren förlänger acceptperioden ytterligare fram till och med den 9 februari 2021 kl. 17.00 (CET), för att ge de återstående aktieägarna i Axkid möjlighet att acceptera Erbjudandet.
  • Aktieägare som redan lämnat in sina aktier för 14,50 kronor kontant per aktie i Axkid kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget i det Höjda Erbjudandet utan att vidta någon ytterligare åtgärd.

DET HÖJDA ERBJUDANDET:

Det höjda vederlaget och det Höjda Erbjudandets värde

Budgivaren har beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet från 14,50 kronor till 18,00 kronor kontant per aktie.[9] Budgivaren kommer inte att höja vederlaget om 18,00 kronor i det Höjda Erbjudandet. Genom detta uttalande kan Budgivaren, i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”), inte höja vederlaget ytterligare, varför vederlaget i det Höjda Erbjudandet därmed är slutgiltigt.

Det totala värdet av det Höjda Erbjudandet, beräknat på samtliga utestående aktier i Axkid, uppgår till 175 miljoner kronor.[10]

Premie

Det Höjda Erbjudandet motsvarar en premie om:

 • 61,4 procent jämfört med sista betalkurs för Axkids aktie på Spotlight Stock Market om 11,15 kronor den 11 december 2020, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
 • 72,1 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 10,46 kronor, under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, samt
 • 58,3 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 11,37 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.

Redan inlämnade aktier

Aktieägare som redan lämnat in sina aktier för 14,50 kronor kontant per aktie kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget i det Höjda Erbjudandet utan att behöva vidta någon ytterligare åtgärd.

Villkor för Erbjudandet

Erbjudandets fullföljande är, bland annat, villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Axkid.

De villkor för Erbjudandet som framgår av erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet som offentliggjordes den 15 december 2020 kvarstår oförändrade, inklusive de fullföljandevillkor och förbehåll som Budgivaren uppställt för Erbjudandet. Budgivaren förbehåller sig således rätten att återkalla Erbjudandet för det fall att det står klart att fullföljandevillkoren för Erbjudandet inte har uppfyllts eller kan uppfyllas. Budgivaren förbehåller sig vidare rätten att fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

Tillägg till Erbjudandehandlingen

Budgivaren kommer med anledning av informationen i detta pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till den erbjudandehandling som offentliggjordes den 15 december 2020.

Förlängd acceptperiod

Budgivaren offentliggjorde Erbjudandet den 14 december 2020 och den sista dagen för den initiala acceptperioden var den 15 januari 2021. Den 19 januari 2021 meddelade Budgivaren utfallet i den initiala acceptperioden och förlängde acceptperioden för Erbjudandet till och med den 2 februari 2021, kl. 17.00 (CET). Budgivaren förbehöll sig rätten att förlänga acceptperioden ytterligare och att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Budgivaren förlänger acceptperioden för Erbjudandet ytterligare fram till och med den 9 februari 2021 kl. 17.00 (CET), för att ge återstående aktieägare i Axkid möjlighet att acceptera det Höjda Erbjudandet. För de aktieägare i Axkid som accepterade Erbjudandet under den initiala acceptperioden, liksom de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, kommer utbetalning av vederlag att ske så snart Budgivaren har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Budgivaren annars beslutar att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 11 februari 2021, förväntas utbetalning av vederlag kunna påbörjas omkring den 16 februari 2021. Även om Budgivaren för närvarande inte avser att förlänga acceptperioden ytterligare, förbehåller sig Budgivaren rätten att göra det (vid ett eller flera tillfällen) och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Inlämnade aktier och Budgivarens ägande i Axkid

Vid utgången av den initiala acceptperioden, den 15 januari 2021, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 1 686 772 aktier, motsvarande ca 17,4 procent av det totala antalet utestående aktier i Axkid[11]. Därutöver har Budgivaren, inför offentliggörandet av Erbjudandet, ingått avtal med Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren (’’Management’’) om att förvärva Managements samtliga aktier i Axkid i utbyte mot aktier i ett moderbolag till Budgivaren (genom apportemission). Avsikten är att Managements aktier i Axkid kommer att tillskjutas senast i samband med att Erbjudandet fullföljs. De aktier i Axkid som hade lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala acceptperioden, tillsammans med Managements aktier som avses att tillskjutas Budgivaren i samband med att Erbjudandet fullföljs, motsvarar ca 42,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Axkid.

Budgivaren varken äger eller kontrollerar för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Axkid som ger en finansiell exponering mot aktier i Axkid vid tidpunkten för detta pressmeddelande.

Fairness opinion

Då Erbjudandet omfattas av reglerna om management buy-out i avsnitt IV i Takeover-reglerna har Axkid låtit inhämta ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Grant Thornton, vilket offentliggjordes den 22 december 2020. Av värderingsutlåtandet framgår att Grant Thornton anser att Budgivarens ursprungliga Erbjudande, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Axkid.

Rådgivare

Budgivaren har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Cirio Advokatbyrå som legal rådgivare och Evli Bank Plc som finansiell rådgivare.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet och det Höjda Erbjudandet finns tillgängligt på Budgivarens webbplats (www.cautionbidco.se).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Ramström, Investment Director och ansvarig för nordiska investeringar på SEB Private Equity samt ordförande för Budgivaren
Tel: 070-368 84 14, mail: magnus.ramstrom@seb.se

Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB) offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2021, kl. 08.00 (CET).

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som ett resultat av dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och Internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till personer som är från, befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.  Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet. I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “skall”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Budgivarens avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet för Axkid, för de aktieägare i Axkid som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Axkids framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Budgivaren har gjort efter bästa förmåga men som Budgivaren inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Budgivaren. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

[1] Som exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF och som förvaltare av bland annat de alternativa investeringsfonderna SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II SEK och SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II EUR.

[2] Grundare och tidigare styrelseledamot i Axkid.

[3] Styrelseordförande i Axkid.

[4] Styrelseledamot och VD i Axkid.

[5] Styrelseledamot i Axkid.

[6] Styrelseledamot i Axkid.

[7] Ledande befattningshavare i Axkid.

[8] Baserat på totalt 9 700 000 aktier i Axkid.

[9] Om Axkid, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i det Höjda Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

[10] Baserat på totalt 9 700 000 aktier i Axkid.

[11] Antalet utestående aktier i Axkid uppgår till 9 700 000 aktier.

 


Pressmeddelande Axkid AB – 19 januari 2021

Pressmeddelande Axkid AB – 22 december 2020

Axkid AB offentliggör värderingsutlåtande avseende Goldcup 26807 AB:s (under namnändring till Caution Ax Bidco AB) villkorade kontanterbjudande

Detta pressmeddelande offentliggörs av styrelsen för Axkid AB (”Axkid” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkterna i II.19 och IV.3 Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (’’Takeover-reglerna’’).

Styrelsen har inhämtat ett oberoende värderingsutlåtande, s.k. fairness opinion, från Grant Thornton med anledning av Goldcup 26807 AB:s (under namnändring till Caution Ax Bidco AB) (”Budgivaren”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid som offentliggjordes den 14 december 2020 (”Erbjudandet”). För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till www.cautionbidco.se.

Av värderingsutlåtandet framgår att Grant Thornton anser att Budgivarens erbjudande, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Axkid.

Grant Thorntons värderingsutlåtande i sin helhet är bilagt detta uttalande och har baserats på de antaganden och överväganden som redovisas däri.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Bräutigam, styrelseordförande
Tel: +46 73 377 7979
Mail: thomas.brautigam@telia.com

Daniel Johansson, VD och koncernchef
Tel: +46 70 456 67 33
Mail: daniel.johansson@axkid.com

Göteborg den 22 december 2020

Axkid AB
Denna information är sådan som Axkid AB är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl. [18.30] CET.

Om Axkid AB
Med rötter i svensk ingenjörskonst, säkerhetstänk och passion för barns rätt till trygghet, skapades Axkid i Göteborg, Sverige, 2009. Idag finns Axkid på över 15 marknader i främst Europa och omsatte ca: 100 miljoner kronor 2019. Genom förbättrade standarder och höjd kunskap räddar vi liv. Vår lösning är ett bakåtvänt åkande, så långt det är möjligt. Vi strävar ständigt efter högre standarder för barns säkerhet i trafiken. Oavsett om det är unika funktioner, tekniska lösningar eller höjd komfort för både barn och vuxna. Axkids aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan den 1 juli 2014.

 


Pressmeddelande Axkid AB – 14 december 2020

Information från Axkid AB med anledning av Goldcup 26807 AB:s (under namnändring till Caution Ax Bidco AB) villkorade kontanterbjudande

Information om erbjudandet

SEB Private Equity[1], Tony Qvist[2], Thomas Bräutigam[3], Daniel Johansson[4], Erik Emanuelsson[5], Peter Schön[6] och Daniel Lundgren[7], har den 14 december 2020 genom Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB), (”Budgivaren”), lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid AB (”Axkid” eller ”Bolaget”), att överlåta samtliga utestående aktier i Axkid till Budgivaren för 14,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). För bakgrund och motiv till Erbjudandet hänvisas till Budgivarens budpressmeddelande.

Budgivaren erbjuder 14,50 kronor kontant för varje aktie i Axkid. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Axkid till cirka 141 miljoner kronor. Erbjudandet motsvarar en premie om:

 • 30 procent jämfört med sista betalkurs för Axkids aktie på Spotlight Stock Market om 11,15 kronor den 11 december 2020, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
 • 38,6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 10,46 kronor, under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, samt
 • 27,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 11,37 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.

Budgivaren äger idag inga aktier i Axkid. Erbjudandets fullföljande är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Axkid, efter full utspädning, att ingen tredje part offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Axkid på villkor som är mer fördelaktiga för Axkids aktieägare än Erbjudandet och att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Axkid erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Budgivaren acceptabla villkor. Budgivaren har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla det förstnämnda fullföljandevillkoret och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren, som alla är verksamma som styrelseledamöter och/eller befattningshavare i Axkid och sammanlagt (tillsammans med närstående) innehar cirka 25,4 procent i Axkid, kommer, förutsatt att Erbjudandet fullföljs, att tillskjuta samtliga sina aktier i Axkid till Budgivaren i utbyte mot aktier i ett moderbolag till Budgivaren.

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 15 december 2020. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 16 december 2020 till och med den 15 januari 2021. Beräknad likviddag är den 22 januari 2021.

Inga oberoende styrelseledamöter

Axkids styrelseledamöter Thomas Bräutigam, Erik Emanuelsson och Peter Schön deltar som anges ovan i Erbjudandet på budgivarsidan och har även styrelsepositioner i Budgivaren. Daniel Johanson är styrelseledamot och verkställande direktör i Axkid och deltar i Erbjudandet på budgivarsidan. Det finns således ingen ledamot i Bolagets styrelse som är oberoende i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Styrelsen kommer därmed inte att lämna något uttalande avseende Erbjudandet enligt punkten II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (’’Takeover-reglerna’’).

Värderingsutlåtande

Erbjudandet omfattas av bestämmelserna om management buy-out i avsnitt IV i Takeover-reglerna. Det åligger Bolaget, i enlighet med punkterna i II.19 och IV.3 Takeover-reglerna, att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande från oberoende expertis avseende Erbjudandet, en så kallad fairness opinion. Bolaget har anlitat Grant Thornton för att avge ett sådant värderingsutlånade. Värderingsutlåtandet ska enligt Takeover-reglerna offentliggöras senast två veckor före acceptfristens utgång.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Thomas Bräutigam, styrelseordförande

Tel: +46 73 377 7979

Mail: thomas.brautigam@telia.com

 

Daniel Johansson, VD och koncernchef

Tel: +46 70 456 67 33

Mail: daniel.johansson@axkid.com

Axkid AB

Denna information är sådan som Axkid AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2020 kl. 08.30 CEST.

Om Axkid AB

Med rötter i svensk ingenjörskonst, säkerhetstänk och passion för barns rätt till trygghet, skapades Axkid i Göteborg, Sverige, 2009. Idag finns Axkid på över 15 marknader i främst Europa och omsatte ca: 100 miljoner kronor 2019. Genom förbättrade standarder och höjd kunskap räddar vi liv. Vår lösning är ett bakåtvänt åkande, så långt det är möjligt. Vi strävar ständigt efter högre standarder för barns säkerhet i trafiken. Oavsett om det är unika funktioner, tekniska lösningar eller höjd komfort för både barn och vuxna. Axkids aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan den 1 juli 2014.

Göteborg den 14 december 2020

 

[1]

Som exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF och som förvaltare av bland annat de alternativa investeringsfonderna SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II SEK och SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II EUR.

[2]

Grundare och tidigare styrelseledamot i Axkid.

[3]

Styrelseordförande i Axkid.

[4]

Styrelseledamot och VD i Axkid.

[5]

Styrelseledamot i Axkid.

[6]

Styrelseledamot i Axkid.

[7]

Ledande befattningshavare i Axkid.

 


 

Axkid AB grundades 2009 av Tony Qvist och Tony Broberg som båda tidigare arbetat med barnsäkerhet och bilbarnstolar inom olika företag.

Till sig knöt de en krets med personer från företag inom bilbarnstols- och svenska fordonsindustrin. De första stolarna som företaget konstruerat och tillverkat presenterades på marknaden försommaren 2011. Axkid AB noterades på spotlight 2014. Du finner all finansiell information om Axkid AB på Spotlight. Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss!

 

Nyttiga länkar för dig som investerare:

Årsredovisning Axkid koncern 2019

Nyheter om Axkid

Spotlight

Kontakta oss